Linda Pearce
Paintings
Gem #19 24x30 Gem #13 24x30 Edinburgh Gems 30x40 Cologne Gems 36x36
Gem #19 24x30 Gem #13 24x30 Edinburgh Gems 30x40 Cologne Gems 36x36
Gem #2  30x40 Gem #9 22x28 Owl Gem 30x24 Cameo #2 24x36
Gem #2 30x40 Gem #9 22x28 Owl Gem 30x24 Cameo #2 24x36
Gem #13 22x28 Gems #11 24x24 Gem Cameo 24x36 Gem #4 24x30
Gem #13 22x28 Gems #11 24x24 Gem Cameo 24x36 Gem #4 24x30
Gem #5 30x30 Gem #7 22x30 Gem #5 30x30 Gem #16 28x36
Gem #5 30x30 Gem #7 22x30 Gem #5 30x30 Gem #16 28x36
Gem #20 24x30 Gem #1 36x48
Gem #20 24x30 Gem #1 36x48